Concello de Alfoz
 
Dereitos sobre Protección de datos
 
A normativa en materia de protección de datos permite que calquera persoa poida exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidade de datos, oposición e limitación ao seu tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos.
Dereito de acceso
A persoa afectada ten dereito a ser informada:
 • dos fins do tratamento, así como das categorías de datos persoais que se traten e das posibles comunicacións de datos e os seus destinatarios
 • do prazo de conservación dos datos, de ser posible. De non selo, os criterios para determinar este prazo
 • do dereito á solicitar a rectificación ou supresión dos datos, a limitación ao tratamento, ou opoñerse so mesmo
 • do dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control
 • a obter, cando os datos persoais non se obtiveran polo interesado, calquera información dispoñible sobre a súa orixe
 • a recibir información das garantías adecuadas se se produce unha transferencia internacional de datos
 • a obter unha copia dos datos obxecto do tratamento
 • da existencia de decisións automatizadas (incluíndo perfiles), a lóxica aplicada e as consecuencias deste tratamento.
Debe distinguirse do dereito de acceso dos interesados aos expedientes administrativos que regula a Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas así como o dereito de acceso regulado na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.
Dereito de rectificación
A persoa afectada ten dereito a obter sen dilación indebida, do responsable do tratamento, a rectificación dos datos persoais inexactos, así como a que se completen aqueles datos persoais incompletos, inclusive mediante unha declaración adicional.
Dereito de supresión (dereito ao esquecemento)
A persoa afectada pode solicitar a supresión dos datos persoais cando concorra algún dos supostos contemplados na lexislación destacando aqueles casos nos que desaparecera a finalidade que motivou o tratamento, ou que os datos persoais se trataran de forma ilícita.
Exceptúase este dereito, nos casos en que deba prevalecer, para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable
Dereito á limitación do tratamento
Permite á persoa afectada obter do responsable do tratamento a limitación do tratamento dos datos cando:
 • se impugne a exactitude dos datos, mentres se verifica dita exactitude polo responsable
 • o tratamento resulte ilícito pero o interesado solicite no lugar da supresión a limitación do seu uso
 • o responsable xa non necesite os datos para o fin do tratamento, pero si a persoa interesada para o exercicio dalgún dos seus dereitos
 • o afectado exercitou o seu dereito de oposición ao tratamento, mentres de verifica se os motivos lexítimos do responsable prevalecen sobre o afectado
Dereito á portabilidade
A persoa interesada terá dereito a recibir do responsable do tratamento os seus datos persoais, nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, ou solicitar que sexan transmitidos a outro responsable do tratamento cando sexa tecnicamente posible.
Dereito de oposición
A persoa afectada pode opoñerse ao tratamento:
 • Cando por motivos relacionados coa súa situación persoal, deba cesar o tratamento dos datos, salvo que se acredite un interese lexítimo, que prevaleza sobre os intereses, os dereitos e as liberdades do interesado, ou sexa necesario para o exercicio ou defensa de reclamacións.
 • Cando o tratamento teña por obxecto a mercadotecnia directa.
Formularios para o exercicio dos seus dereitos:  
 

ACCESOS DESTACADOS DE TURISMO