Concello de Alfoz
 
 1. AVISO LEGAL
 
 • Responsable: CONCELLO DE ALFOZ
 • NIF: P2700200E
 • Enderezo: A Seara, s/n. Alfoz. 27773 Lugo
 • Teléfono: 982 55 85 81
 • E-mail de contacto: concello.alfoz@eidolocal.es
 
 
 1. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
 
Mediante a presente Política de Privacidade, o usuario queda informado dunha forma clara, precisa e  concisa. Se o usuario acéptaa, daranos o seu consentimento dunha forma libre, informada, específica e inequívoca para que  o CONCELLO DE ALFOZ trate os seus datos persoais, conforme ao Regulamento ( UE ) 2016/679 relativo á protección das persoas físicas, mediante o tratamento dos seus datos persoais e a súa libre circulación ( RXPD ) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais ( LOPDGDD ) (lexislación europea e nacional vixente sobre a materia de protección de datos)
 
 1. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
 
Responsable do tratamento CONCELLO DE ALFOZ
Finalidades do tratamento Resposta a consultas e dúbidas, prestación do servizo solicitado
Lexitimación Consentimento do interesado (artigo 6.1.a  RXPD)
Cumprimento dunha obrigación legal (artigo 6.1.c RXPD)
Cumprimento dunha misión realizada no exercicio dos poderes públicos (artigo 6.1.e RXPD)
Destinatarios Non se cederán datos a terceiros.
Poderán ter acceso: outras administracións e os encargados do tratamento do Concello para a correcta prestación dos servizos e/ou por obrigacións legais
Dereitos e información adicional Permítese o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación ou supresión, entre outros. Toda a información atópase accesible na información detallada desta política de privacidade.
 
 1. INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
 
 1. Quen é o responsable del tratamento?
Os datos identificativos do Responsable do Tratamento aparecen no apartado 1.
 
Datos do DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD):
   
O CONCELLO DE ALFOZ é responsable de manter un rexistro das actividades de tratamento baixo a súa responsabilidade en cumprimento das obrigas establecidas no artigo 30 do RXPD.
 
 1. Con que finalidade tratamos os datos persoais do usuario?
O CONCELLO DE ALFOZ tratará os datos persoais das persoas interesadas, con carácter xeral, para:
 
 • Xestionar os diferentes procedementos administrativos e informar sobre a súa tramitación.
 
 • Verificar ou comprobar a exactitude dos datos persoais que as persoas interesadas declaren que xa obran en poder das administracións públicas ou que previamente xa se achegasen.
 
 • Realizar notificacións e tramitar recursos.
 
 • Xestionar peticións de información, suxestións, comunicacións en xeral e remitir boletíns informativos.
 
 1. Cal é a lexitimación do tratamento dos datos do usuario?
O CONCELLO DE ALFOZ está lexitimado para o tratamento dos datos de carácter persoal de acordo co principio de licitudes sinalado no artigo 6 do RXPD e, concretamente, para:
 
 • Con carácter xeral, no caso da actividade de procedemento administrativo a base xurídica dos tratamentos será o cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos (artigo 6.1.e RXPD), tendo en conta a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común; a Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público; Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común, etc.
 
 • En determinados supostos o tratamento virá lexitimado polo consentimento das persoas interesadas. (artigo 6.1.a RXPD)
 
 • En todo caso, a base da lexitimación recollerase nas cláusulas informativas básicas dispoñibles nos formularios de recollida de datos persoais.
 
 1. Durante canto tempo se tratarán os datos persoais do usuario?
 • Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres non solicite a súa supresión ou cancelación e sempre que resulten adecuados, pertinentes e limitados ao necesario para os fins para os que sexan tratados.
 
 1. A que destinatarios se comunicarán os datos persoais do usuario?
 
Como regra xeral, os seus datos non serán cedidos a terceiros salvo que existe unha obrigación legal ou sexa necesario para levar a cabo a prestación do servizo. Tendo isto en conta:
 
 • Os seus datos poderán ser comunicados, segundo a lexislación vixente e sempre que sexa necesario para a xestión do procedemento ou petición, a outras administracións públicas no exercicio das súas competencias, a organismos financiadores, a diarios oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios do CONCELLO DE ALFOZ para dar a publicidade legalmente esixida nos procedementos onde sexa necesaria.
 
 • No seu caso, tamén serán comunicados aos Encargados do Tratamento do CONCELLO DE ALFOZ para a correcta prestación do servizo.
 
 • As cláusulas informativas básicas incluirán, en todo caso, os destinatarios concretos dos datos.
 
 1. Cales son os dereitos do usuario?
A normativa en materia de protección de datos permite que poida exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e  portabilidade de datos e oposición e limitación ao seu tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando cumpra.
 
Estes dereitos caracterízanse polo seguinte:
 • seu exercicio é gratuíto, salvo que se trate de solicitudes manifestamente infundadas ou excesivas (p. ex., carácter repetitivo), nese caso o CONCELLO DE ALFOZ poderá cobrar un canon proporcional aos custos administrativos soportados ou negarse a actuar.
 
 • Pode exercer os dereitos directamente ou por medio do teu representante legal ou voluntario.
 
 • Debemos responder á súa solicitude no prazo dun mes, aínda que, se se ten en conta a complexidade e número de solicitudes, pódese prorrogar o prazo noutros dous meses máis.
 
 • Temos a obrigación de informarlle sobre os medios para exercitar estes dereitos, os cales deben ser accesibles e sen poder denegarlle o exercicio do dereito polo só motivo de optar por outro medio. Se a solicitude preséntase por medios electrónicos, a información facilitarase por estes medios cando sexa posible, salvo que nos solicite que sexa doutro xeito.
 
 • Se o CONCELLO DE ALFOZ non dá curso á solicitude, informaralle, como moi tarde nun mes, das razóns da súa non actuación e a posibilidade de reclamar ante unha Autoridade de Control.
 
A fin de facilitar o seu exercicio, facilitámoslle as ligazóns ao formulario de solicitude de cada un dos dereitos:
   
Para exercer os seus dereitos, o CONCELLO DE ALFOZ pon á súa disposición os seguintes medios:
1. A través da nosa Sede electrónica, no apartado de protección de datos.
2.  Mediante solicitude escrita e asinada dirixida a CONCELLO DE ALFOZ. Ref. Exercicio de Dereitos LOPD.
3. Enviando formulario escaneado e asinado á dirección de correo electrónico concello.alfoz@eidolocal.es indicando no asunto Exercicio de Dereitos LOPD.
 
Cando a solicitude non se realice a través da Sede electrónica, deberá acreditar a súa identidade acompañando fotocopia ou no seu caso, copia  escaneada, do seu DNI ou documento equivalente para poder verificar que só damos resposta ao interesado ou o seu representante legal, debendo achegar neste caso documento acreditativo da representación.
 
Así mesmo, e especialmente se considera que non obtivo satisfacción plena no exercicio dos seus dereitos, informámoslle que poderá presentar unha reclamación ante a autoridade nacional de control dirixíndose para estes efectos á Axencia Española de Protección de Datos (AEPD),  C/Jorge Juan, 6, 28001 Madrid (www.aepd.es).
 
 1. Que medidas de seguridade temos implementadas?
No CONCELLO DE ALFOZ comprometémonos a protexer a súa información persoal.
 
En cumprimento co artigo 32 do RXPD e tendo en conta o establecido na Disposición Adicional Primeira da LOPDGDD 3/2018, o CONCELLO DE ALFOZ conta cunhas medidas de seguridade establecidas polo seu regulamento interno de seguridade que segue o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) regulado polo Real Decreto 3/2010, de 8 de enero.
 
Utilizamos medidas, controis e procedementos de carácter físico, organizativo e tecnolóxico, razoablemente fiables e efectivos, orientados a preservar a integridade e a seguridade dos seus datos e garantir a súa privacidade.
 
Ademais, todo o persoal con acceso aos datos persoais foi formado e ten coñecemento das súas obrigacións con relación aos tratamentos dos seus datos persoais.
 
No caso dos contratos que subscribimos cos nosos provedores incluímos cláusulas nas que se lles esixe manter o deber de secreto respecto a os datos de carácter persoal aos que tivesen acceso en virtude do encargo realizado, así como implantar as medidas de seguridade técnicas e organizativas necesarias para garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e  resiliencia permanentes dos sistemas e servizos de tratamento dos datos persoais.
 
Todas estas medidas de seguridade son revisadas de forma periódica para garantir a súa adecuación e efectividade.
 
Con todo, a seguridade absoluta non se pode garantir e non existe ningún sistema de seguridade que sexa impenetrable polo que, no caso de calquera información obxecto de tratamento e baixo o noso control vísese comprometida como consecuencia dunha brecha de seguridade, tomaremos as medidas adecuadas para investigar o incidente, notificalo á Autoridade de Control e, no seu caso, a aqueles usuarios que se puideron ver afectados para que tomen as medidas adecuadas.
 
 1. Política en redes sociais
O CONCELLO DE ALFOZ dispón dun perfil público nas redes sociais de Facebook, Instagram, e Google.
 
Polo tanto, o CONCELLO DE ALFOZ é o “Responsable do tratamento dos teus datos” en virtude da existencia dos devanditos perfís nas redes sociais e ante o feito de que nos sigas e en virtude diso tamén che podamos seguir.
 
O anterior significa que se decides unirche ao noso perfil corporativo como un seguidor ou dando un “Like” ou un “Gústame” aos nosos contidos ou perfil, aceptas a presente política, onde che explicamos os teus dereitos e como utilizamos os teus datos.
 
En calidade de responsable do tratamento dos teus datos, garantimos a confidencialidade no tratamento e o cumprimento dos teus dereitos, sempre baixo os efectos da normativa vixente sobre protección de datos.
 
Doutra parte, informámosche que utilizaremos estas redes sociais para anunciar as noticias ou información relevante relacionada cos servizos que ofrecemos, ou ben sobre temas que consideremos sexan do teu interese. Usando as funcionalidades das devanditas plataformas, é posible que recibas no teu muro ou no teu perfil noticias con este tipo de información.
 
Agora ben, tamén che informamos de que non existe ningún vínculo entre o CONCELLO DE ALFOZ e ditas plataformas ou redes sociais, polo que aceptarás a súa política de uso e condicións unha vez accedas ás mesmas e/ou valides os seus avisos e termos e condicións no procedemento de rexistro, non sendo responsable o o CONCELLO DE ALFOZ do uso ou tratamento dos teus datos que se faga fose da estrita relación e prestación de servizos indicados nesta política.
 
 1. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
 
Advertímoslle que o CONCELLO DE ALFOZ é titular de todos os dereitos da propiedade intelectual e industrial da páxina web, así como todos os seus elementos (a título enunciativo: imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.).
 
A páxina web de o CONCELLO DE ALFOZ contén textos que pretenden informar os seus usuarios. Calquera erro ou omisión no contido xerado non fará responsable en ningún caso o CONCELLO DE ALFOZ.
 
 1. POLÍTICA DE COOKIES
 
 1. Información básica sobre as cookies
 2. O que debes saber sobre as Cookies
As  cookies (galletas) son pequenos arquivos que gardan información nos dispositivos dos Usuarios que usan a nosa Web.
 
As  cookies asócianse co navegador dun computador ou dispositivo determinado. Grazas a elas, resulta posible que o CONCELLO DE ALFOZ recoñeza os navegadores dos Usuarios; tamén serven para determinar as túas preferencias de navegación e, a partir diso, avaliar as túas preferencias podendo usalas como indicadores, todo iso para mellorar a nosa oferta de servizos.
 
 • A aceptación das cookies no CONCELLO DE ALFOZ:
A Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Sociedade da Información e Comercio Electrónico (en diante,  LSSICE) en relación coas  cookies esixe que os nosos Usuarios sexan informados con carácter previo á experiencia de navegación na plataforma sobre o uso, tipo e finalidade das  cookies. Esa é a razón pola que implementamos un aviso informativo que se desprega unha vez accedes á nosa Web, informándoche de maneira previa e cumprindo co devandito precepto legal.
 
É importante que teñas en conta que neste aviso atoparás dúas opcións: a primeira, que che permitirá acceder a este texto informativo e a segunda, que poderás usar para aceptar a instalación das  cookies no teu equipo terminal.
 
En calidade de Usuario, se omites a aceptación do uso das  cookies e continúas navegando na nosa plataforma entenderemos que existe un consentimento tácito pola túa banda para poder aplicar e utilizar as  cookies descritas no apartado anterior e, con iso, dar cumprimento ao esixido pola  LSSICE.
 
 1. Información detallada sobre as cookies
 2. As cookies que utilizamos no CONCELLO DE ALFOZ
Na táboa que aparece a continuación inclúense os detalles, finalidade, o tipo e as clases de  cookies que implementamos na nosa plataforma. Para a súa comprensión, detallamos a continuación os tipos de  cookies que poden ser utilizadas:
 
 • Cookies técnicas: son aquelas que permiten ao usuario a navegación a través dunha páxina web, plataforma ou aplicación e a utilización das diferentes opcións ou servizos que nela existan, incluíndo a xestión e operativa da páxina web e habilitar as súas funcións e servizos, como, por exemplo, identificar a sesión, acceder a partes de acceso restrinxido, lembrar os elementos que integran un pedido, realizar o proceso de compra dun pedido, xestionar o pago, etc. A páxina web non pode funcionar adecuadamente sen estas  cookies polo que se consideran necesarias.
 
 • Cookies de preferencias: permiten á páxina web lembrar información que cambia a forma en que a páxina se comporta ou o aspecto que ten de modo que o usuario acceda ao servizo con determinadas características que poden diferenciar a súa experiencia da doutros usuarios, como, por exemplo, o idioma, o número de resultados a mostrar cando o usuario realiza unha procura ou a rexión na que o usuario se atopa. Se é o propio usuario quen elixe esas características, por exemplo, marcando a bandeira do idioma, considérase un servizo expresamente solicitado a condición de que as  cookies obedezan exclusivamente á finalidade seleccionada de personalización.
 
 • Cookies de análisis: son aquelas que permiten comprender como interactúan os visitantes coas páxinas web e así realizar a análise estatística do uso que fan os usuarios da web dos servizos prestados. A información recollida utilízase na medición da actividade dos sitios web ou aplicación co fin de introducir melloras nos produtos e servizos ofrecidos polo responsable.
 
Nome Dominio Obxectivo/Finalidade Duración Tipo (propias/terceiros)
 _gid  .concellodealfoz.com Se usa para distinguir a los usuarios  24 horas  analítica
 _ga  .concellodealfoz.com  Se usa para distinguir a los usuarios  2 años  analítica
 
 1. Como desactivar as cookies?
Si un usuario desexa desactivar as cookies utilizadas en www.empresa.com do seu navegador, a continuación, deixámoslle as instrucións para distintos navegadores:
 
 • Para máis información sobre Internet Explorer pulse aquí.
 • Para máis información sobre Microsoft Edge pulse aquí.
 • Para máis información sobre Firefox pulse aquí.
 • Para máis información sobre Chrome pulse aquí.
 • Para máis información sobre Safari pulse aquí.
 
 1. MODIFICACIÓNS NO TEXTO LEGAL
 
O CONCELLO DE ALFOZ poderá modificar este texto legal de acordo coa lexislación aplicable en cada momento. En todo caso, calquera modificación considerable que afecte o uso da páxina web do Aviso legal, a Política de Privacidade e  Cookies, seralle debidamente notificada ao usuario para que, quede informado dos cambios realizados no tratamento dos seus datos persoais e, no caso de que a normativa aplicable así o esixa, o usuario poida outorgar o seu consentimento.
 
 1. NORMATIVA DE APLICACIÓN
 
 

ACCESOS DESTACADOS DE TURISMO